Beth ydym ni'n ei wneud?

Rydym yn datblygu rhwydwaith hyfforddi ar gyfer Cymru drwy gysylltu â chryfhau'r rhwydweithiau presennol. Fel y gall hyfforddwyr o bob sector ddysgu oddi wrth ei gilydd a chael profiad o gyd-hyfforddi, goruchwylio a chyfleoedd datblygu ar y cyd.

What are we up to?

We are developing a coaching network for Wales by linking and strengthening existing networks. So that coaches from all sectors can learn from each other and experience co-coaching, supervision and shared development opportunities. 

 

Pam rydyn ni'n gwneud hyn?

Cefnogi sefydliadau sy'n ceisio gwreiddio hyfforddi yn eu diwylliant (yn enwedig mewn ymateb i ddeddfwriaeth newydd Cymru ac i “millennials” sydd am gael eu rheoli'n wahanol);
  • i newid ansawdd sgyrsiau yn y gweithle.
  • dysgu oddi wrth ei gilydd.
  • helpu Cymru a'r gymdeithas ehangach i ddod yn gymuned ddysgu a arweinir gan gynaliadwyedd.

Why are we doing this?

To support organisations who are trying to embed coaching within their culture (especially in response to new Welsh legislation and to millennials who want to be managed differently);
  • To change the quality of conversations in the workplace.
  • To learn from each other.
  • To help Wales and wider society become a sustainability-led learning community.

 

Sut mae'n gweithio?

Drwy gyd-gymorth a chefnogaeth ar y cyd.

How does it work?

Through reciprocity and mutual support.

 

Pwy ydym ni?

Rydym yn hyfforddwyr hyfforddedig ac yn bobl sy'n ceisio defnyddio dulliau hyfforddi yn ein harferion gwaith ym mhob sector o Gymru a thu hwnt.

Who are we?

We are trained coaches and people who are trying to apply coaching approaches in our working practices in all sectors from Wales and wider afield. 

 

Ymateb Covid-19

Adnoddau i helpu unigolion a sefydliadau i lywio drwy'r amseroedd digyffelyb hyn. 

Covid-19 Response.

Resources to support individuals and organisations navigate through these unprecedented times.

 

 

Cysylltu

Os oes gennych rywbeth i'w gynnig, neu os hoffech gymryd rhan, cliciwch ar y cwmni yr hoffech drafod eich opsiynau ag ef.

Get in touch.

if you have something to offer, or would like to take part, click on the company you would like to discuss your options with.

 

 

 

 

 

 

 

 

Greys Wellbeing

 

Academi Wales